test
Search publications, data, projects and authors

Book

Polish

ID: <

32458

>

·

DOI: <

10.18778/7969-810-3.07

>

Where these data come from
Changes in language of magazines for children and youth as one of the factors affecting the level of newspaper readership aimed at a young audience (for example “My Little Pony” and “MLP. Equestria Girls”)

Abstract

W artykule poruszono zagadnienie wpływu ukształtowania językowego czasopism dla dzieci i młodzieży na ich odbiór czytelniczy. Przybliżono wyniki kwantytatywnej analizy konfrontatywnej struktur gramatycznych tekstów (w tym: stopnia ich nominalizacji i bogactwa słownictwa) z miesięcznika „My Little Pony” oraz z będącego jego kontynuacją i rozwinięciem – „My Little Pony. Equestria Girls”. Wskazano zmiany w tym zakresie, wynikające z konieczności dostosowywania języka publikowanych tekstów do poziomu kompetencji językowych potencjalnych odbiorców oraz utrzymania pozycji tych czasopism na rynku. Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.

Your Feedback

Please give us your feedback and help us make GoTriple better.
Fill in our satisfaction questionnaire and tell us what you like about GoTriple!