test
Search publications, data, projects and authors
DIFERENDUMUL TRANSNISTREAN: DE LA CONFLICT POLITIC LA AMENINŢAREA SECURITĂŢII DE STAT // TRANSNISTRIAN CONFLICT: FROM POLITICAL CONFLICT TO THE STATE SECURITY THREAT

article

<oai:doaj.org/article:72c670b5f3e8406cba645511e7550bb7>

Abstract

Rezumat. Articolul de faţă este consacrat investigării multiaspectuale a diferendumului transnistrean atît din punt de vedere al conflictualităţii politice, cît şi din perspectiva ameninţării securităţii de stat a Republicii Moldova. O atenţie deosebită este acordată evoluţiei dinamicii diferendumului transnistrean, precum şi a tendinţelor separatiste existente în regiune, în contextul democratizării Republicii Moldova. În particular, autorii reflectă aspecte instituţional-politice, fapt ce conferă oportunitatea de a determina o varietate de abordări din perspectiva diferendumului transnistrean. Transnistria mai bine de două decenii se află în afara controlului vamal al autorităţilor Republicii Moldova, ceea ce a dus la constituirea unui „nod” de contrabandă, prin care trec în direcţii necunoscute cantităţi mari de ţigări, alcool, armament. Drept urmare, problema transnistreană şi contrabanda sunt aspecte conexe, agenţii economici din regiunea stîngă a Nistrului practică exportul ilegal a mărfurilor de uz şi a altor produse interzise. La fel, Transnistria continuă să rămînă sursa principală şi teritoriul de tranzit pentru fenomenul traficului de fiinţe umane şi prelevarea ţesuturilor umane. Deşi, conform datelor oficiale nu există careva informaţie privind traficul de fiinţe umane în această regiune. Este de remarcat că aspectul privind cautarea deciziilor optime în vederea controlului hotarului de stat şi vamal al Republicii Moldova cu regiunea din stînga Nistrului se afla permanent pe agenda de zi a organelor de stat competente în acest domeniu. Abstract. This article is devoted to investigation of multidimensional Transnistrian conflict both from viewpoint of political conflictuality as well as a threat to the security of the Republic of Moldova. Particular attention is paid to the evolution dynamics of the Transnistrian conflict and separatist tendencies in the region in the context of democratization of Moldova. In particular the authors reflect political institutional issues which gives the opportunity to determine a variety of approaches in terms of the Transnistrian conflict. Transnistria in more than two decades lies outside the control of the customs authorities of the Republic of Moldova which led to the establishment of a “knot” smuggled through crossing in directions unknown a large quantities of cigarettes, alcohol, weapons. As a result, smuggling and Transnistria are related issues, traders from the Dniester region practice illegal export of household goods and other prohibited goods. Similarly, Transnistria remains the main source and transit territory for trafficking in human beings and human tissue sampling. Although, according to official data there are no information on human trafficking in this region. It should be noted that decisions concerning the search for optimal layout for the control of the state border and customs of the Moldova with Transnistria is located permanently on the agenda of the state bodies competent in this area.

...loading
Report a bug

Under construction

We're in Beta!

The GoTriple platform is still in Beta and we keep adding new features everyday. Check the project's website to see what's new and subscribe to our Mailing List.